Ένοπλες Δυνάμεις

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Το Παρόν Έγγραφο – Διαταγή, ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ οποιουδήποτε κανόνα ή νόμου να κοινοποιηθεί με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών των Γενικών Επιτελείων των τριών Κλάδων των Ε.Δ. σύμφωνα με τους πίνακες αποδεκτών, ώστε να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλα τα στελέχη των Ε.Δ. της χώρας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σας γνωστοποιούμε ότι, από την 15η Απριλίου του 2022 έχουν κατασχεθεί οι 13 Περιφέρειες που αποτελούν το Σύνολο της Έκτασης της χώρας Ελλάς, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι ορίζονται πλέον ως μεσεγγυούχοι, πλην εξαιρέσεων. Η άνω κατάσχεση έγινε για την προστασία της χώρας μας και προς όφελος όλων των Ελλήνων.
Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τον ρόλο του αντιπροσώπου και πώς αυτός ανακαλείται, ώστε να γίνουν κατανοητές πέραν από κάθε αμφιβολία, οι πράξεις της κατάσχεσης.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΕ τον ορισμό που δίνει ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Α.Κ.) περί αντιπροσώπου και περί ανακλήσεώς του:
Άρθρο 211 Α.Κ. Δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνομα άλλου (αντιπροσωπευομένου) μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης, ενεργεί αμέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται, είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου, είτε συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο όνομά του…
Άρθρο 218 Α.Κ. Η πληρεξουσιότητα παύει με ανάκληση. Η παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλησης είναι άκυρη, εφόσον η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου.
Για να υπάρξει Αντιπρόσωπος, απαραιτήτως πρέπει να υπάρχει περιουσιακό στοιχείο. Εάν δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο, δεν μπορεί να υπάρξει Αντιπρόσωπος. (Σήμερα στην απλή αυτή έννοια της Αντιπροσώπευσης για την διαχείριση περιουσίας, προς παραπλάνηση των πολιτών, πρόσθεσαν λέξεις όπως Δημοκρατία, Πολίτευμα, Θεσμός, Δημόσιο συμφέρον, Δίκαιο, κλπ).
Το άτομο που ορίζεται ως Αντιπρόσωπος, δύναται και μπορεί να ενεργεί είτε υπέρ είτε κατά του αντιπροσωπευομένου, αλλά την ευθύνη των πράξεών του, θα την έχει πάντα ο αντιπροσωπευόμενος. (Αυτό συνέβαινε μέχρι προσφάτως στην χώρα μας από την διαχείριση των αντιπροσώπων. Ξεπουλούν την πατρίδα μας, αλλά την ευθύνη των πράξεών τους την φέρουμε όλοι εμείς οι Έλληνες). Αυτός είναι ο ορισμός του Αντιπροσώπου σχεδόν όλων των Δικαίων του Πλανήτη και βάσει αυτού του κανόνα, δηλαδή της αντιπροσώπευσης, κυβερνάται σήμερα ο πλανήτης.
Εκμεταλλευόμενοι κατά γράμμα τις δυνατότητες, τις οποίες μας παρέχει ο ορισμός του Αντιπροσώπου, η Εθνική Επιτροπή Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών, αποτελούμενη από 1648 Δημοτικές Επιτροπές, εμπλέξαμε τους αντιπροσώπους των Ελλήνων (Βουλευτές και τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις) σε Σύμβαση. Στην ουσία όμως, η σύμβαση μέσω των Αντιπροσώπων δέσμευε τους Αντιπροσωπευομένους Έλληνες, οι οποίοι είχαν τα περιουσιακά στοιχεία και ήταν κάτοχοι – κύριοι του Ελληνικού Κράτους. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε όλους τους κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις, για να καταλήξουμε στην ως άνω αναφερθείσα κατάσχεση.
Αποτέλεσμα της κατάσχεσης αυτής ήταν, η Ελλάδα να μην μπορεί να κατασχεθεί, να πουληθεί, ή να κατακτηθεί από ξένες δυνάμεις, η χώρα και τα περιουσιακά της στοιχεία να παραμείνουν στους Έλληνες. Οι δε αντιπρόσωποι να είναι άνευ αντικειμένου, να μην έχουν θεσμικό ρόλο πλέον, καθώς και λόγο ύπαρξης στη δική μας κινητή και ακίνητη περιουσία, αφού προηγουμένως είχαμε προβλέψει και είχαμε ανακαλέσει οποιαδήποτε αρμοδιότητα αντιπροσώπευσής μας από την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και οποιονδήποτε άλλον εκτελούσε χρέη αντιπροσώπου.
Αφού λάβετε υπ’ όψιν τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι στο εξής οποιεσδήποτε εντολές – διαταγές λαμβάνετε από αντιπροσώπους, (την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.ά.), αυτές είναι άκυρες και ανυπόστατες πράξεις.
Οι μόνοι που έχουν δικαίωμα επί του συνόλου της εδαφικής έκτασης της Ελλάδος και όλων των Περιουσιακών Στοιχείων αυτής, καθώς και όλων των Ελλήνων, είναι η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσίας των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών, όντες Κύριοι και οι Νέοι Ιδιοκτήτες της χώρας Ελλάς.
Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι, οποιαδήποτε εντολή – διαταγή έχετε λάβει μετά την 6η Απριλίου του 2020, είναι άκυρη εάν δεν φέρει την δική μας έγκριση, καθότι στην διαχείριση της Ελλάδος είχαμε εμπλακεί από την παραπάνω ημερομηνία ως Συνδιαχειριστές, λόγω της Ανακλήσεως όλων των Αντιπροσώπων. (Για την εμπλοκή μας αυτή ως Συνδιαχειριστές, έχουν ήδη ενημερωθεί ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι αρχηγοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων).
Επίσης εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, στην ανώτατη ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν εισχωρήσει ανθέλληνες που μαζί με τους αντιπροσώπους, σχεδίαζαν και οργάνωναν την καταστροφή της χώρας μας. Θα τους αναγνωρίσετε από τις μέχρι τώρα πράξεις τους, στην εναντίωσή τους στην παρούσα και την παροχή υποστήριξης στους κανόνες και εντολές των τέως αντιπροσώπων.
Όπως θα διαπιστώσετε μελετώντας τα επισυναπτόμενα έγγραφα, η κατάσχεση έγινε για να σταματήσουμε την οικονομική υποδούλωση των Ελλήνων, το ξεπούλημα και την καταστροφή της Πατρίδος μας, που προωθούσαν αδιαλείπτως οι αντιπρόσωποι.
Μετά την κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων, το σύνολο των αντιπροσώπων είναι πλέον άνευ αντικειμένου (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι κλπ.),

έχουν δε πλήρως ενημερωθεί και τους έχει ζητηθεί να αποχωρήσουν από τα Δημόσια Κτήρια, τα οποία είναι δική μας Περιουσία.
Η κατάσχεση της Ελλάδος υπέρ όλων των Ελλήνων είναι πλέον γεγονός, ουδείς δύναται να το αλλάξει αυτό παγκοσμίως, καθώς όλες οι ενέργειές μας έγιναν βάσει των Διεθνών και Εγχωρίων Κανόνων, οι οποίοι διέπουν τις Συμβάσεις.
Στο εξής, ουδείς αντιπρόσωπος δύναται να δίνει εντολές – διαταγές προς υμάς, για την διαχείριση της δικής μας περιουσίας. Ως νέοι ιδιοκτήτες της χώρας Ελλάς σας καλούμε, εάν επιλέξετε να παραμείνετε στις Ένοπλες Δυνάμεις, για να συμβάλλετε στην νέα αλλαγή υπέρ των Ελλήνων, να εφαρμόσετε άμεσα τους Νέους Κανόνες.
Διαφορετικά, υποχρεούσθε να παραιτηθείτε προσφέροντας τις υπηρεσίες σας όπου αλλού επιθυμείτε. Εάν επιλέξετε να παραμείνετε στην Υπηρεσία σας αλλά δεν προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα, θα υπάρξουν συνέπειες, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου.
Η επιλογή είναι δική σας.

H ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΝΤΕΛΛΟΥΜΕ ΥΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Οι υπάρχοντες Στρατιωτικοί Κανονισμοί, οι Νόμοι και οι Διαταγές ισχύουν ως έχουν, πλην αυτών οι οποίοι συνδέονται με τους Αντιπροσώπους. Επιπροσθέτως ισχύουν τα παρακάτω:
1. Οι Όροι του κατασχετηρίου εγγράφου και του Α’ προσαρτήματος αυτού με τίτλο: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Επισυναπτόμενα Έγγραφα).
2. Αποστρατεύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι αρχηγοί των τριών Κλάδων (Στρατού – Ναυτικού – Αεροπορίας), απαγορεύεται δε η έξοδός τους από τη χώρα.
Παράδοση – παραλαβή καθηκόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Τυχόν άρνησή τους, να παραδώσουν τα καθήκοντά τους, θα συνεπάγεται την άμεση σύλληψή τους από την Στρατονομία.
Κατ’ εξαίρεση του προσαρτήματος του Α’ κατασχετηρίου εγγράφου, παραμένουν στην υπηρεσία οι ανώτατοι αξιωματικοί που προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και υποβάλλουν την παρακάτω δημόσια δήλωση. Όσοι εκ των λοιπών δεν δεχτούν αυτές τις αλλαγές, δύνανται να παραιτηθούν. Εάν εκφράσουν την αντίθεσή τους, δεν παραιτηθούν και παραμείνουν στην θέση τους, θα συλληφθούν χωρίς άλλες διατυπώσεις, θα αντικατασταθούν και θα συμπεριληφθούν αυτοί και η οικογένειά τους στους μη μεσεγγυούχους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την διαβίωσή τους.
Οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, για να παραμείνουν στις θέσεις τους, να συμμετάσχουν στα συμβούλια κρίσεων καθώς και στο Στρατιωτικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΣΕΑ), (όπως παρακάτω), θα πρέπει :
α) Να φέρουν την εξ αίματος ελληνική ιθαγένεια.
β) Να έχουν την απαιτούμενη εμπειρία επί στρατιωτικής οργανώσεως, ηγεσίας και διοικήσεως.
γ) Να μην ανήκουν σε οργανώσεις, διάφορες στοές, (τέκτονες – μασόνοι, ΜΚΟ, κλπ.) ή συμμετέχουν σε οργάνωση ή λέσχη η οποία λειτουργεί εναντίον του Ελληνικού Έθνους.
Τα των παραπάνω παραγράφων (α) και (γ), θα τα δηλώνουν εγγράφως και θα δημοσιοποιούνται. Ψευδής δήλωση των άνω παραγράφων (α) και (γ), θα επιφέρει την ισόβια κάθειρξή τους.
3. Το ΚΥΣΕΑ παύει να υφίσταται. Αντ’ αυτού, δημιουργείται το Στρατιωτικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΣΕΑ), το οποίο αναλαμβάνει τις ευθύνες και αρμοδιότητες του ΚΥΣΕΑ, θα αποτελείται δε από 17 τακτικά μέλη και 17 αναπληρωματικά.
Θα στελεχώνεται από ανωτάτους και ανωτέρους αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. Η εκλογή Α.ΓΕΕΘΑ, Α.ΓΕΣ, Α.ΓΕΝ, Α.ΓΕΑ, υπάγεται στις αρμοδιότητες του συμβουλίου αυτού, θα πραγματοποιηθεί δε με ανοικτή ψηφοφορία αμέσως μετά την σύστασή του.
Η εκλογή των μελών του ανωτέρω συμβουλίου θα γίνεται ως εξής: Οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ε.Δ. που προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, διαθέτουν ικανότητες, με όραμα την ασφάλεια και την ανασυγκρότηση της χώρας και επιθυμούν να συμμετέχουν στο συμβούλιο, υποβάλουν αίτηση συμμετοχής συμπεριλαμβανομένης και της αναφερομένης δήλωσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ethniki_epi_diax_per@yahoo.com (πληροφορίες για την συμμετοχή στο (ΣΣΕΑ) στο τηλ. 6982356886 κ. Γεώργιο Κοκορικόπουλο).
Η αρχική ψηφοφορία του ΣΣΕΑ θα αναδείξει τους καταλληλότερους και ικανότερους, σύμφωνα με τα ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν για την διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, ήτοι για την κάλυψη των θέσεων του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, αλλά και για την διοίκηση των 13 περιφερειών, για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα συγκαλεί τα μέλη που θα στελεχώσουν το ΣΣΕΑ, το οποίο θα συνέρχεται και θα αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την άμυνα ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Δικαίωμα ενστάσεως και ακυρώσεως των αποφάσεων του συμβουλίου, έχει μόνο η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, εφόσον η απόφαση του συμβουλίου αντιβαίνει το κατασχετήριο έγγραφο και το Α΄ προσάρτημα αυτού.
Σε επίθεση στη χώρα μας, από ξένη δύναμη – κράτος, η αποδέσμευση των κανόνων εμπλοκής θα δίδεται στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ από το ΣΣΕΑ.
Όσοι εκ των αξιωματικών των τριών Κλάδων των Ε.Δ. δεν αποδεχθούν και δεν εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα της παρούσης, τότε θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Οι κενές θέσεις θα αναπληρωθούν από αξιωματικούς, σύμφωνα με την επετηρίδα, οι οποίοι θα έχουν τα ανάλογα προσόντα.

4. Δημιουργία σε κάθε Περιφέρεια της Επικρατείας Ειδικών Περιφερειακών Στρατοδικείων με τμήματα διενεργείας προανακρίσεων – δικογραφιών, στελεχωμένα με κατάλληλο προσωπικό, τα οποία θα διενεργούν τις προανακρίσεις – δικογραφίες και θα διαθέτουν ειδικές ομάδες συλλήψεων οι οποίες, μετά από εντολή του ανακριτή και αφού έχει ολοκληρωθεί η προανάκριση, θα δύνανται να ενεργούν σε όλη την επικράτεια και να συλλαμβάνουν (χωρίς χρονικούς περιορισμούς) όσους έβλαψαν την χώρα, παρέδωσαν ελληνικό έδαφος σε ξένες δυνάμεις και όσους αποδεδειγμένα επιβουλεύονταν την καταστροφή της χώρας μας και υπονόμευαν την συνοχή του Έθνους των Ελλήνων.
Στις ανωτέρω προανακρίσεις – συλλήψεις, συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι :
Οι κατέχοντες θέση Προέδρου Δημοκρατίας, Πρωθυπουργού, Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού γραμματέα, που εκλέχθηκαν ή τοποθετήθηκαν από το 2000 και μετά, οι 300 αντιπρόσωποι της Βουλής, οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των ανωτάτων πολιτικών δικαστηρίων, τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου του κράτους, οι ανώτατοι δικαστές και όσοι εισηγήθηκαν και υπέγραψαν τα μνημόνια, οι Εισαγγελείς όλης της χώρας, σε όσους επεβλήθη η απαγόρευση εξόδου από την χώρα, ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, όσοι από την Δημόσια Διοίκηση και τα Σώματα Ασφαλείας παραμένουν στην θέση τους κατά παράβαση του κατασχετηρίου εγγράφου και του Α΄ προσαρτήματος αυτού, οι Πρόεδροι της Τράπεζας της Ελλάδος και τα Διοικητικά Συμβούλια αυτής, καθώς και όσοι λειτούργησαν ως θεματοφύλακες του πλούτου των Ελλήνων, τον στέρησαν από τους Έλληνες ή τον παρέδωσαν σε ξένες δυνάμεις, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών που παρέχουν στους Έλληνες κοινωφελείς υπηρεσίες (ηλεκτρική ενέργεια, νερό, συγκοινωνίες μεγάλα δημόσια έργα κλπ), ιδιοκτήτες των πανελλαδικών μέσων ενημέρωσης καθώς και οι δημοσιογράφοι αυτών, ιδιοκτήτες αλυσίδων παροχής τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης), αλλοδαπά φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ΜΚΟ, ΚΙΣΕ, οργανώσεις όλων των μορφών, που αντιβαίνουν τους όρους του κατασχετηρίου εγγράφου και του Α’ προσαρτήματος αυτού.
Για όσους, εκ των άνω διαφεύγουν στο εξωτερικό, θα εκδίδεται αρχικά διεθνές ένταλμα συλλήψεως και εκδόσεώς τους στη χώρα μας, ώστε να δικασθούν από το αρμόδιο Περιφερειακό Στρατοδικείο. Ουδέν έγκλημα κατά της ζωής και της πατρίδος, παραγράφεται.
Οι αναφερόμενοι συλληφθέντες, θα δικάζονται από τα υπάρχοντα στρατοδικεία για εγκλήματα κατά της ζωής, τυχόν επιορκίας και πράξεις εσχάτης προδοσίας. Όσοι επικαλούνται ότι δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια θα δικάζονται ως κατάσκοποι, με τους ισχύοντες στρατιωτικούς κανόνες, για πράξεις που διετέλεσαν κατά των Ελλήνων και της χώρας.
Μελλοντικά εγκλήματα κατά της ζωής, θα αντιμετωπίζονται όπως αναφέρει το Α’ προσάρτημα του κατασχετηρίου εγγράφου. Τα εγκλήματα της εσχάτης προδοσίας, της επιορκίας και της κατασκοπείας, θα εκδικάζονται από τα υπάρχοντα Στρατοδικεία.

Τα ειδικά περιφερειακά Στρατιωτικά Δικαστήρια καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους, ενώ η λειτουργία τους δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.
Εκκρεμείς υποθέσεις μετά το κλείσιμο των ειδικών περιφερειακών στρατοδικείων, θα μεταβιβάζονται και θα ολοκληρώνονται από τα υπάρχοντα Στρατοδικεία.
5. Η φύλαξη των Εθνικών συνόρων ορίζεται ως εξής:
α) Ο έλεγχος και η φύλαξη των χερσαίων συνόρων ανατίθεται στο Στρατό Ξηράς, με την ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ, η οποία τίθεται υπό την διοίκηση του Στρατού Ξηράς.
β) Ο έλεγχος και η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων ανατίθεται στο Πολεμικό Ναυτικό, με την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία τίθενται υπό την διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού.
γ) Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η προστασία του εθνικού εναερίου χώρου, ανατίθεται στην Πολεμική Αεροπορία.
6. Βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας και διαβίωσης του στρατιωτικού προσωπικού.
α) Άμεση απόλυση και αποστράτευση όλων των αλλοδαπών από τις Ε.Δ ανεξαρτήτως θέσεως και βαθμού, πλην αλλοδαπών σπουδαστών παραγωγικών σχολών.
β) Αύξηση της στρατιωτικής θητείας των κληρωτών με απόφαση του ΣΣΕΑ, ούτως ώστε να επανδρωθούν όλες οι στρατιωτικές μονάδες στο 50% κατ’ ελάχιστον της εν πολέμω συνθέσεώς τους. Οι κληρωτοί θα αμείβονται ως εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μετά δε το πέρας αυτής, ΑΠΑΝΤΕΣ θα υπηρετούν μία εβδομάδα τον χρόνο ως επίστρατοι, μέχρι του 45ου έτους της ηλικίας τους.
γ) Άμεση πρόσληψη ελλήνων εθελοντών για προσφορά εργασίας, (σύμφωνα με το Α’ Προσάρτημα του κατασχετηρίου) με τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε να επανδρωθούν όλες οι στρατιωτικές και περιφερειακές μονάδες ανασυγκρότησης της χώρας.
δ) Άμεση επαναλειτουργία όλων των Ταγμάτων της Ελληνικής Εθνοφυλακής, παραμεθορίου–νήσων- εσωτερικού, εξυγίανση, εξοπλισμός και ενίσχυση των νέων και υπαρχόντων, αποκλειστικά από έλληνες το γένος εθνοφύλακες, με υψηλό πατριωτικό φρόνημα.
ε) Εκσυγχρονισμός της Διευθύνσεως και των Τμημάτων Επιστρατεύσεως στ) Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων μεταθέσεων των στελεχών για την επανένωση των οικογενειών, εφόσον δεν δημιουργείται επιχειρησιακό πρόβλημα.
στ) Απαγορεύονται οι άσκοπες και άδικες μεταθέσεις στελεχών – οπλιτών.
ζ) Απαγόρευση νοσηλείας πολιτών στα στρατιωτικά νοσοκομεία, πλην των εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α, καθώς και των συγγενών Α΄ βαθμού των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, για όσο διάστημα ανασυγκροτείται η χώρα.

7. Εξυγίανση – αναβάθμιση του υλικού των ΕΔ.
α) Προμήθεια απαιτουμένων οπλικών συστημάτων και πάσης φύσεως υλικών – πυρομαχικών, για τις ΕΔ και τα ΣΑ.
β) Δημιουργία εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας, με στελέχωση από κατάλληλο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό, έλληνες στην ιθαγένεια. Επαναλειτουργία όλων των εργοστασίων – ναυπηγείων, τα οποία παράγουν και συντηρούν πάσης φύσεως στρατιωτικό υλικό. Αναγκαστική επαναπρόσληψη των πρώην εργαζομένων (οι εθελοντές συνταξιούχοι και όσοι δεν έχουν την δυνατότητα να εργασθούν, θα έχουν ρόλο εκπαιδευτικό – συμβουλευτικό). Οι παραπάνω εγκαταστάσεις θα έχουν ως διοικητή στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων και θα υπάγονται απ’ ευθείας στο ΣΣΕΑ.
γ) Άμεση προμήθεια φορητού οπλισμού από κατάλληλους Έλληνες κατασκευαστές, για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και την Εθνοφυλακή, προς αντικατάσταση όλου του υπάρχοντος, ο οποίος αφού συντηρηθεί – ανακατασκευαστεί, θα φυλαχθεί σε κατάλληλες στρατιωτικές αποθήκες.
δ) Άμεση προμήθεια – κατασκευή και ενεργοποίηση – τοποθέτηση συστημάτων προστασίας από ηλεκτρονικές παρεμβολές κλπ, για τα ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
ε) Εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων με σύγχρονα μέσα φύλαξης – επιτήρησης των εγκαταστάσεων.
στ) Ναρκοθέτηση όλων των χερσαίων συνόρων, εάν κριθεί απαραίτητο.
ζ) Άμεση απαγόρευση εξόδου από την χώρα πάσης φύσεως στρατιωτικού υλικού προς τρίτες χώρες, χωρίς την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας, των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών.
8. Επαναλειτουργία της Μ.Ο.Μ.Α σε όλη την ελληνική επικράτεια, η οποία θα υλοποιήσει κατά προτεραιότητα, τα παρακάτω:
α) Επέκταση των υπαρχόντων και δημιουργία νέων συγχρόνων και αποτελεσματικών οχυρωματικών έργων, σε όλη την επικράτεια.
β) Δημιουργία πυρηνικών καταφυγίων σε όλη την επικράτεια, κατάλληλα εξοπλισμένων για διαβίωση τουλάχιστον 3 μηνών, με πρόβλεψη χωρητικότητας για όλους τους έλληνες. Θα ακολουθήσουν ειδικές οδηγίες για τον εξοπλισμό και τη φύλαξή τους.
γ) Συντήρηση – εξοπλισμός – επαναλειτουργία όλων των στρατιωτικών αεροδρομίων της επικρατείας, κανονικών και εφεδρικών, δημιουργία νέων εάν απαιτηθεί.
δ) Βελτίωση, διάνοιξη και συντήρηση του συνόλου του οδικού δικτυού της χώρας.
9. Άμεση εξυγίανση της Ε.Υ.Π. σε έμψυχο και άψυχο υλικό και υπαγωγή της, υπό τον αρχηγό Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ενότητες της χώρας, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Δημόσια κτήρια και η διαχείριση της Δημόσιας Περιουσίας εντός και εκτός Ελλάδος, τίθενται υπό την διοίκηση του Στρατού Ξηράς,
-8-
με Διοικητές μέλη του ΣΣΕΑ, οι οποίοι θα οργανώσουν την ανασυγκρότηση της Περιφερείας αρμοδιότητάς των, με προτεραιότητα την ασφάλεια, την επάρκεια – αυτάρκεια των αναγκών διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών. Σε κάθε Περιφέρεια θα δημιουργηθεί Περιφερειακό Συμβούλιο, που θα αποτελείται από τους επικεφαλής του κάθε Δήμου και θα συγκαλείται σε σώμα, μετά από πρόσκληση του Διοικητή της Περιφερείας, που υποχρεωτικά είναι μέλος του ΣΣΕΑ.
Στον Διοικητή της κάθε Περιφερείας, παρέχεται η ευελιξία να παρεκκλίνει των αποφάσεων του ΣΣΕΑ, μόνο εάν πρόκειται για αποδεδειγμένο όφελος των πολιτών της Περιφερείας του και δεν βλάπτει τις υπόλοιπες Περιφέρειες.
1. Αναλυτικότερα στο Στρατό Ξηράς υπάγονται :
α) Το σύστημα υγείας όλης της χώρας. Επανέρχονται άμεσα και αναλαμβάνουν υπηρεσία, όλα τα στελέχη του Υγειονομικού των Ε.Δ – Σ.Α, καθώς επίσης και όποια στελέχη άλλων δημοσίων υπηρεσιών (Ε.Σ.Υ. κλπ.) τέθηκαν σε αναστολή παροχής υπηρεσίας, με τα μέτρα των τέως αντιπροσώπων.
β) Το Νομισματοκοπείο και το τραπεζικό σύστημα της χώρας.
γ) Το Πυροσβεστικό Σώμα.
δ) Οι Ελληνικές εταιρείες διαχείρισης – συντήρησης κοινωφελών έργων, ως ήδη κατασχεθείσες.
ε) Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Άμεση τήρηση του κώδικα δεοντολογίας των δημοσιογράφων και επιβολή των αναλόγων ποινών στους παραβάτες.
στ) Οι Τελωνειακές Υπηρεσίες. Η αρμοδιότητά τους στο εξής θα περιορίζεται μόνο στον έλεγχο της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της δημοσίας υγείας και της ασφαλείας από την παράνομη διακίνηση απαγορευμένων ή/και επικίνδυνων προϊόντων και των εν γένει αγαθών που τελούν υπό περιορισμούς ή απαγορεύσεις.
ζ) Η παιδεία. Η έκδοση των σχολικών βιβλίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε τμήμα, το οποίο θα στελεχώνουν Έλληνες ακαδημαϊκοί – εκπαιδευτικοί, με τις ανάλογες ικανότητες και υποχρεωτικά θα φέρουν την εξ’ αίματος Ελληνική Ιθαγένεια. Καταργούνται όλα τα βιβλία που εκδόθηκαν από εταιρείες (ισραηλινών, εβραϊκών αλλοδαπών κλπ.) ξένων συμφερόντων.
2. Επίσης ο Στρατός Ξηράς αναλαμβάνει τα παρακάτω:
α) Την φροντίδα για την ανάπτυξη της γεωργίας – κτηνοτροφίας, την αυτάρκεια και την επάρκεια ποιοτικής τροφής, για την διατροφή όλων των Ελλήνων.
β) Την αυτάρκεια και την επάρκεια στην ηλεκτρική ενέργεια, τη θέρμανση, τα καύσιμα, τις τηλεπικοινωνίες, την ύδρευση τη βαριά βιομηχανία και όλες τις υποδομές – κατασκευές, πυρηνικά καταφύγια, αποθήκες τροφίμων, δρόμων, γεφυρών και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις απαραίτητες ανάγκες των πολιτών οι οποίες θα τους παρέχονται δωρεάν, εφόσον είναι εργαζόμενοι. Τα ανωτέρω θα συσταθούν από υπάρχουσες υπηρεσίες ανά περιφέρεια, θα επανδρωθούν ανά τμήμα και κλάδο από Έλληνες πολίτες, με διοικητή που θα συμμετέχει στο ΣΣΕΑ.
Θέματα που δεν καλύπτονται από τους προαναφερθέντες αυτούς κανόνες, θα καλυφθούν χωριστά σε σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με τους αμετάκλητους Κανόνες και Όρους του Κατασχετηρίου Εγγράφου και του Α’ προσαρτήματος αυτού.
3. Ο Στρατός Ξηράς αναλαμβάνει να καταργήσει τα παρακάτω:
α) Τις Διεθνείς Συμβάσεις που είναι σε ισχύ εφόσον είναι ετεροβαρείς, δεν προκύπτει ουσιαστικό όφελος για τους πολίτες της χώρας, επεβλήθησαν εν αγνοία των ελλήνων, κατά της βούλησής των και δεν αποδίδεται ή δεν εφαρμόζεται ο σκοπός και οι όροι της σύμβασης. Τα ανωτέρω θα εξεταστούν από Ειδικό Τμήμα του Στρατού Ξηράς, το οποίο θα ενημερώσει το ΣΣΕΑ και αυτό την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσίας, προς επικύρωση, ούτως ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ακύρωση των συμβάσεων και την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων ή την αποβολή αλλοδαπών εγκαταστάσεων ή άλλων από την χώρα, ενημερώνοντας παράλληλα τους αντισυμβαλλόμενους.
β) Υπηρεσίες του Δημοσίου που δεν χρειάζονται, όπως: Ποινικά και Αστικά Δικαστήρια, ΑΑΔΕ, ΔΟΥ, υπηρεσίες ελέγχου πολιτών κλπ, λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα κατασχετήρια έγγραφα για την ανασυγκρότηση της χώρας και την ευημερία των πολιτών. Το προσωπικό μεταφέρεται σε άλλες θέσεις ανάγκης, μετά από αίτησή του στην Περιφερειακή Ενότητα που ανήκει.
γ) Καζίνο και όλες τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τυχερά παιχνίδια.
δ) Όλα τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων, δυνάμει των οποίων έχει παραχωρηθεί η Ελληνική Ιθαγένεια σε αλλοδαπούς οι οποίοι δεν φέρουν την εξ’ αίματος Ελληνική Ιθαγένεια, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τους συνδέει με τους Έλληνες.
Γίνεται σαφές ότι, ουδείς έχει δικαίωμα ή του παρέχεται οποιαδήποτε εξουσία δια του παρόντος εγγράφου, να υπερβεί την ανθρώπινη αξία και να θέσει εαυτόν πάνω από άλλους ανθρώπους.
Οι έχοντες όραμα την αγάπη για την πατρίδα, τον σεβασμό στον συνάνθρωπο και σε κάθε μορφή ζωής, τον εθελοντισμό, την προσφορά, την ανιδιοτέλεια, αυτά θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά εκείνων που θα ανασυγκροτήσουν και θα διοικήσουν την χώρα Ελλάς.
Επίσης να γνωρίζετε ότι είμαστε μαζί σας στον ίδιο αγώνα για την προστασία, την ανασυγκρότηση της χώρας μας και την ευημερία των Ελλήνων.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. Κατασχετήριο Έγγραφο (λόγω όγκου επισυνάπτεται μόνο ένα από τις 13 περιφέρειες).
2. Έκθεση Διαχείρισης Ελληνικής Περιουσίας.

3. Γνωστοποίηση της κατασχέσεως των 13 Περιφερειών στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ

Email: ethniki_epi_diax_per@yahoo.com Πληροφορίες: Γεώργιος Κοκορικόπουλος
Αθήναι, 04 Νοε. 2022

Έκθεση επίδοσης προς Γενικό Επιτελείο Στρατού
Έκθεση επίδοσης προς Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Έκθεση επίδοσης προς Γενικό Επιτελείο Ναυτικού