Έκθεση Διαχείρισης Ελληνικής Περιουσίας

Α’ Προσάρτημα του Κατασχετήριου Εγγράφου

Με την εφαρμογή των κατωτέρω κανόνων:

 1. Καταργούνται όλα τα συστήματα σκλαβιάς των ανθρώπων.
 2. Αυξάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις σε όλους, με βάση τα 2500 ευρώ.
 3. Εξαλείφεται η ανεργία με την μείωση των ωρών εργασίας (σταδιακά η εργασία θα περιοριστεί στο ελάχιστο αναγκαίο για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία).
 4. Καταργούνται οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί. Όσοι έχασαν τα σπίτια τους επιστρέφουν πίσω σε αυτούς.
 5. Καταργούνται όλοι οι φόροι, τα πρόστιμα και τα χρέη προς όλους.
 6. Καταργούνται οι διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων στην εργασία και την προσφορά.
 7. Ίση μεταχείριση σε όλους τους εργαζομένους.
 8. Οι μη εργαζόμενοι κατ’ επιλογή τους, που δεν επιθυμούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, θα ζουν με οριακά επιδόματα, χωρίς πρόσβαση σε όσα έχουν οι εργαζόμενοι.
 9. Η δημόσια διοίκηση εργάζεται και διευκολύνει τους πολίτες χωρίς πρόστιμα και ποινές.
 10. Εξαλείφεται το δημογραφικό πρόβλημα, καθώς οι μητέρες και τα ελληνόπουλα τίθενται υπό την προστασία του Έθνους και της δημόσιας διοίκησης.
 11. Οι Ελληνικές τράπεζες λειτουργούν μόνο ως θεματοφύλακες και διευκολύνουν την ρευστότητα του χρήματος.
 12. Η δημόσια διοίκηση λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο διεύθυνσης και επιλύει άμεσα τα τοπικά προβλήματα.
 13. Οι παράνομοι αλλοδαποί επιστρέφουν στην χώρα τους.
 14. Οι διεθνείς συμβάσεις θα ισχύουν μόνο εάν οι Έλληνες έχουν όφελος.
 15. Οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας θα προστατεύουν την χώρα και τους πολίτες.
 16. Οι ικανοί και οι έμπειροι θα επιλέγονται από τους συναδέλφους τους να διοικήσουν τον δημόσιο τομέα, τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας της χώρας.

Κανόνες Διαχείρισης Περιουσίας της Ελλάδος

Το παρόν έγγραφο, αποτελεί την συνέχεια του κατασχετηρίου εγγράφου των 13 περιφερειών της Ελλάδος, είναι δε αναπόσπαστο μέρος αυτού. Η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ελληνικής Περιουσίας, ως νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας Ελλάς, εντέλλουμε την δημόσια διοίκηση η οποία θα διαχειρίζεται την άνω περιουσία, τα κάτωθι:

1. Από σήμερα ορίζεται για όλους τους Έλληνες οι οποίοι έχουν την εξ’ αίματος Ελληνική ιθαγένεια και προσφέρουν εργασία, ως μισθός βάσης το ποσό των 2500 (δυόμισι χιλιάδων) μονάδων, το οποίο θα ισοΰται με 2500 ευρώ ανεξαρτήτως μόρφωσης ή ειδικότητας. Το ποσό βάσης θα αυξάνεται 2% κάθε χρόνο αναλογικά με τα χρόνια εργασίας του κάθε φυσικού προσώπου. Η ίδια αύξηση παρέχεται και προς τους συνταξιούχους. Τα οικονομικά τμήματα και οι διευθύνσεις της δημόσιας διοίκησης αναλαμβάνουν να αναπροσαρμόσουν χωρίς άλλες διατυπώσεις, τους μισθούς και τις συντάξεις των Ελλήνων εντός 15 εργασίμων ημερών, από την παραλαβή της παρούσης.

2. Μειώνονται οι ώρες εργασίας από 8 σε 5 ώρες ημερησίως, ή 25 ώρες εβδομαδιαίως. Σε εργασίες ανθυγιεινές, ή εργασίες που απαιτούν συνεχόμενη σωματική κόπωση, μειώνονται σε 15 ώρες εβδομαδιαίως.

3. Στους ενήλικες μη εργαζόμενους κάτω των 55 ετών, θα δίνεται επίδομα 1000 μονάδων/ ευρώ μηνιαίως. Το ίδιο επίδομα των 1000 ευρώ θα έχουν και όσοι είναι κάτω των 18 ετών, το οποίο θα αποδίδεται στους κηδεμόνες τους (γονείς κλπ). Άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες αναπροσαρμόζουν τους μισθούς, τις συντάξεις και τα επιδόματα.

4. Οι ιδιώτες Έλληνες επιχειρηματίες, θα αποζημιώνονται ανάλογα με τον χρόνο που παραμένει ανοικτή η επιχείρησή τους και παρέχει υπηρεσίες. Για κάθε βάρδια, θα τους καταβάλλεται ο βασικός μισθός από την δημόσια οικονομική διοίκηση. Τα προϊόντα τους θα τα προμηθεύονται δωρεάν και θα τα παρέχουν δωρεάν στους Έλληνες που φέρουν την ιδιότητα του εργαζομένου, με κανόνες ισότητας, λογικής και δικαιοσύνης. Εισπράξεις από αλλοδαπούς και μη εργαζομένους, θα κατατίθενται στις τράπεζες σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Έθνους, ή άλλης διαδικασίας που θα ανακοινωθεί.

5. Στην μεταβατική περίοδο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών, θα επιλέξουν ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, έχοντας ως βάση τον κατώτερο αναπροσαρμοζόμενο μισθό (ανά έτη εργασίας) που θα τους παρέχει η δημόσια διοίκηση, ή να επιλέξουν τις παροχές που θα κερδίζουν από την εργασία τους.

6. Τα ανώτερα όρια συνταξιοδότησης είναι τα 55 έτη για τους άντρες και τα 50 για τις γυναίκες.

7. Όποιος στην δημόσια διοίκηση ως αρμόδιος, αντιτίθεται στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, καθώς και στην διακοπή όλων των αποδοχών όσων διετέλεσαν αντιπρόσωποι, τίθεται αυτομάτως εκτός δημόσιας διοίκησης. Την θέση του την καταλαμβάνει ο αρχαιότερος υπάλληλος, εφόσον την αποδεχθεί. Σε περίπτωση μη αποδοχής, αναλαμβάνει ο επόμενος ιεραρχικά.

8. Καταργούνται όλοι οι φόροι, τα πρόστιμα, οι δικαστικές χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί, καθώς και όλα τα χρέη προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.

9. Επιστρέφονται πίσω στους Έλληνες οι περιουσίες από πλειστηριασμούς, εφόσον παραμένουν σε νομικά πρόσωπα ή σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα.

10. Καταργούνται όλες οι θέσεις των αντιπροσώπων στην δημόσια διοίκηση, (πρόεδρος δημοκρατίας, πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, περιφερειάρχες, δήμαρχοι και τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλιά τους), του γενικού γραμματέα, του γενικού διευθυντή και οι αντίστοιχες θέσεις προέδρων και διοικητών οργανισμών της δημόσιας διοίκησης. Τα φυσικά πρόσωπα στις θέσεις αυτές, εφόσον είναι μόνιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, μετακινούνται σε θέσεις της ειδικότητάς τους.

11. Η δημόσια διοίκηση θα λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης ή οργανισμού και θα εποπτεύεται από την περιφέρεια ως συντονιστικό όργανο.

12. Η πρόσβαση στην υγεία είναι δωρεάν για όλους τους Έλληνες.

13. Η ύδρευση, η ηλεκτρική ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες , οι παροχές όλων των δημοσίων αγαθών, μετακίνηση – διέλευση (διόδια κλπ) και οι συγκοινωνίες εντός της χώρας, παρέχονται δωρεάν μόνο στους Έλληνες εργαζόμενους.

14. Οι Έλληνες εργαζόμενοι θα έχουν δωρεάν προμήθεια σε τρόφιμα, ένδυση, επίπλωση, απόκτηση οχήματος κλπ (καθόσον οι επιχειρήσεις αυτές θα επιδοτούνται στο 100% από την δημόσια διοίκηση).

15. Εργαζόμενοι θεωρούνται:

 1.  Όσοι παρέχουν φυσική εργασία
 2.  Όσοι είναι κάτω των 18 ετών
 3.  Όσοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας
 4.  Όσοι είναι συνταξιούχοι
 5.  Όσοι έχουν αναπηρία άνω του 70%
 6.  Οι εγκυμονούσες
 7.  Οι μητέρες που φροντίζουν τα τέκνα τους μέχρι 15 ετών

Επιπλέον ως εργαζόμενοι ορίζονται: Οι φοιτητές/τριες και σπουδαστές/τριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμιδών της χώρας πέραν της υποχρεωτικής παιδείας, ανάλογα και ισοδύναμα με την διάρκεια του κύκλου σπουδών της κάθε δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής, συμπεριλαμβανομένων και όσων ακολουθήσουν μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές εντός της χώρας, αντίστοιχης διάρκειας του καθιερωμένου ελάχιστου κύκλου σπουδών.

16. Έλληνες που θέλουν να εργασθούν σε καινοτόμους αγροτικούς τομείς, σε τομείς ερευνητικούς, τεχνολογικούς, κατασκευαστικούς και εθελοντικά επιθυμούν να προσφέρουν τα μέγιστα στην κοινωνία εντός της χώρας τους, θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στα πάντα και απεριόριστη χρηματοδότηση.

17. Υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αργία, αναστολή, ή απόλυση στην περίοδο των αντιπροσώπων, επιστρέφουν στην εργασία τους, αποδίδονται σε αυτούς όλοι οι μισθοί που παρακρατήθηκαν και οι αρχαιότεροι αυτών αναλαμβάνουν την διοίκηση της υπηρεσίας τους.

18. Τίθενται σε διαθεσιμότητα όλοι οι αξιωματικοί της Ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού και της πυροσβεστικής από τον βαθμό του ταξιάρχου και άνω, έως αποδείξεως της μη συμμετοχής τους στην οικονομική καταστροφή και την αλλοίωση της συνοχής του Έθνους των Ελλήνων.

19. Οι ανωτέρω υπηρεσίες στο εξής, θα λειτουργούν αυτόνομα ως τμήματα ανά περιοχή. Λεπτομέρειες για τον εθνικό συντονισμό των υπηρεσιών αυτών, θα δοθούν συντόμως.

20. Αποβάλλονται από τις ένοπλες δυνάμεις, οι αρχηγοί των τριών κλάδων (στρατού, ναυτικού, αεροπορίας), απαγορεύεται δε σ’ αυτούς, η έξοδος από την χώρα.

21. Τίθενται σε διαθεσιμότητα ανώτατοι αξιωματικοί από τον βαθμό του ταξιάρχου και άνω και ομοιόβαθμοι αυτών, που υπηρετούν στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, μέχρι αποδείξεως της μη συμμετοχής τους στην αλλοίωση της συνοχής του Έθνους των Ελλήνων και στην παραχώρηση Ελληνικού εδάφους σε ξένη δύναμη (σε αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, hot spot κλπ). Οι κενές θέσεις που θα προκύψουν, θα αναπληρωθούν ιεραρχικά.

22. Καταργούνται οι θέσεις του εισαγγελέα και αντιεισαγγελέα του αρείου πάγου.

23. Καταργούνται όλες οι θέσεις της δικαστικής λειτουργίας. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών θα μεταφερθούν σε άλλες θέσεις του δημοσίου. Τίθενται σε διαθεσιμότητα και σε καθεστώς απαγόρευσης εξόδου από την χώρα όλοι οι εισαγγελείς και αντιεισαγγελείς, μέχρι αποδείξεως της μη συμμετοχής τους στην δημιουργία του χρέους και στις διώξεις εναντίον των Ελλήνων.

24. Όσοι τελούν σε διαθεσιμότητα, (δεν ορίζονται μεσεγγυούχοι και δεν θεωρούνται εργαζόμενοι), θα λαμβάνουν αποδοχές που δεν ξεπερνούν τον κατώτερο μισθό (2500 μονάδες).

25. Συλλαμβάνονται όσοι από 6/4/2020 και μετέπειτα, άσκησαν καθήκοντα προέδρου Δημοκρατίας, πρωθυπουργού, υπουργού και βουλευτή. Επίσης συλλαμβάνονται όσοι διετέλεσαν πρόεδροι της τράπεζας της Ελλάδος και το διοικητικό συμβούλιο αυτής, με την κατηγορία της διαπράξεως εγκλημάτων από πρόθεση, κατά της ζωής των Ελλήνων. Όλοι οι ανωτέρω στέρησαν τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία από τους Έλληνες, οδηγώντας τους στον εκπατρισμό, τον αφανισμό και την αυτοκτονία.

26. Στους αντιπροσώπους και σε όσους τίθενται σε διαθεσιμότητα, εάν βρεθούν ένοχοι, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπει η σύμβαση μεταξύ ημών των ιδιοκτητών και των αντιπροσώπων.

27. Όσοι έχουν συνάψει συμβάσεις με αντιπροσώπους από την 6/4/2020 μέχρι σήμερα, αυτές είναι άκυρες και προϊόντα απάτης.

28. Οι δημοσιογράφοι θα λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, το οποίο εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της ΕΣΗΕΑ 19-20 Μαίου 1998. Θα εξεταστεί εκτενώς η συμμετοχή των δημοσιογράφων και των ιδιοκτητών των μέσων ενημερώσεως, οι οποίοι λειτούργησαν ως όργανα των αντιπροσώπων, στην οικονομική καταστροφή της χώρας.

29. Όσοι σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), που υποστηρίζουν και διακινούν αλλοδαπούς, καθώς και τα μέλη της ΜΚΟ, συλλαμβάνονται με την κατηγορία της κατασκοπείας.

30. Οργανώσεις μεταναστών απαγορεύονται εντός της χώρας. Αλλοδαπό πρόσωπο παραμένει στην χώρα είτε ως τουρίστας είτε ως καλεσμένος και φιλοξενούμενος Έλληνα κατοίκου. Οι κανόνες φιλοξενίας είναι απαραβίαστοι. Θα αποβάλλονται δια παντός από την χώρα όσοι τους παραβιάζουν.

31. Ουδείς νόμος των αντιπροσώπων θα εφαρμόζεται εφεξής. Έλληνας από εδώ και στο εξής, θα συλλαμβάνεται μόνο για εγκλήματα που στρέφονται κατά της ζωής, συμπεριλαμβανομένων και της ζωής των κατοικίδιων, (σταδιακά δε, θα επεκταθεί σε όλες τις μορφές ζωής που διαθέτουν αναπνευστικό σύστημα). Ο σεβασμός στην κάθε μορφή ζωής είναι υποχρέωση όλων. Ως έγκλημα θεωρείται και η παραβίαση κατοικίας για οποιονδήποτε λόγο.

32. Αρμόδιοι για την σύλληψή τους στο εξής θα είναι η Ελληνική αστυνομία, η οποία θα συλλέγει τα στοιχεία ενοχής του δράστη. Στην συνέχεια θα γνωστοποιεί τα στοιχεία στο θύμα ή την οικογένεια του θύματος, ως μόνος/οι αρμόδιος/οι να επιβάλουν την ποινή στον δράστη. Στις περιπτώσεις που η ποινή δεν επιβάλλεται από το θύμα αλλά από κηδεμόνες, συγγενείς κλπ, υποχρεωτικά συμμετέχουν και επιβάλλουν ποινή έκαστος συγγενής Α’ Βαθμού. Η ποινή προσμετράται ως εξής: Γίνεται πρόσθεση των ετών που έκαστος συγγενής επιβάλλει, διαιρούμενη δια των ατόμων που δικαιούνται να επιβάλλουν την ποινή. Τα φυσικά πρόσωπα που επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή, με υπεύθυνη δήλωσή τους στο αστυνομικό τμήμα, δεσμεύονται και αποδέχονται να τους επιβληθεί η ίδια τελική ποινή ή η συλλογική ποινή ως κατώτερη σε ανάλογα αδικήματα, που οι ίδιοι μελλοντικά μπορεί να διαπράξουν.

33. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι σε ισχύ, εκτός των ποινών και των προστίμων τα οποία αντικαθίστανται με συστάσεις προς τους πολίτες. Σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου, ισχύουν τα ανωτέρω περί εγκλημάτων κατά της ζωής (βλ. 31.).

34. Το βασικό καθήκον της αστυνομίας ήταν και θα είναι η προστασία των πολιτών από κάθε κίνδυνο και η απομάκρυνση των παρανόμων αλλοδαπών στις χώρες προέλευσής τους, ή την χώρα εισόδου τους.

35. Αρμοδιότητα της Ελληνικής αστυνομίας θα είναι και η γνωστοποίηση της παρούσης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, η εφαρμογή, η επίβλεψη, η απομάκρυνση όσων κωλυσιεργούν ή εναντιώνονται στα ανωτέρω και η συγκέντρωση στοιχείων, εναντίον όσων έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα με την παρούσα, καθώς και η σύλληψη σε όσους έχουν εκδοθεί εντάλματα συλλήψεως, δυνάμει της συμβάσεως.

36. Όλες οι τράπεζες εκτελούν μόνο χρέη Θεματοφύλακα και φροντίζουν να έχουν την απαραίτητη ρευστότητα, προς διάθεση των πολιτών. Δεν αποταμιεύουν σε λογαριασμούς χρήματα πέραν των δύο μηνών, σε κανέναν πολίτη. Το χρήμα ως μέσον διευκολύνει την ανταλλαγή προϊόντων, τα οποία δεν αποταμιεύονται, αλλά παράγονται και διατίθενται.

37. Η διεθνής σύμβαση της ιδρύσεως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν σε ισχύ, εφόσον τηρούν τους κανόνες και τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν. Μία εξ αυτών, είναι και η ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση των πολιτών στις τρέχουσες συναλλαγές.

38. Ουδεμία κατάσχεση δύναται να επιβληθεί σε ακίνητο, σε τραπεζικό λογαριασμό ή πλούτο (όλων των μορφών) σε Έλληνα πολίτη, από Ελληνικό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό Πρόσωπο, καθώς όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν κατασχεθεί και προστατεύονται υπέρ του Έθνους, από τους νέους ιδιοκτήτες και αιωνίους θεματοφύλακες (Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς).

39. Αποφυλακίζονται όλοι οι κρατούμενοι, οι οποίοι δεν διέπραξαν εγκλήματα κατά της ζωής (έγκλημα κατά της ζωής περιλαμβάνει και την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πάσης φύσεως βιασμών, παιδεραστία, αιμομιξία).

40. Ουδείς Έλληνας μεσεγγυούχος θα στερείται της κατοικίας, για κανέναν λόγο.

41. Ουδείς εκ των αναφερομένων αιωνίων θεματοφυλάκων νέων ιδιοκτητών δύναται να χρησιμοποιήσει κατασχεθείσα περιουσία δια ίδιον όφελος, ή στενών συγγενικών – φιλικών προσώπων, ούτε να έχει περισσότερες παροχές και ευνοϊκότερη μεταχείριση από οποιονδήποτε Έλληνα. Η παραβίαση της άνω παραγράφου του κατασχετηρίου και των όρων του παρόντος εγγράφου, θα επιφέρει αυτομάτως την έκπτωσή του από την ιδιότητα του ιδιοκτήτη-θεματοφύλακα.


Η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσίας των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών, ως νόμιμοι ιδιοκτήτες της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας της χώρας Ελλάς, εντέλλουμε:

 • Την δημόσια διοίκηση, τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, να εκτελέσουν τα ανωτέρω.
 • Οι αρχαιότεροι υπάλληλοι όλων των υπηρεσιών να μεριμνήσουν, με την συνδρομή της αστυνομίας εάν απαιτηθεί, να αντικαταστήσουν αυτούς οι οποίοι αποβάλλονται ή τίθενται σε διαθεσιμότητα.

 

Πολύ σύντομα οι Έλληνες θα καταλάβουν ότι δεν χρειάζονται αντιπροσώπους και ως ελεύθεροι άνθρωποι θα αποφασίζουν για τις ζωές τους, τηρώντας τον φυσικό κανόνα ή νόμο:

Δεν κάνεις κάτι που οι άλλοι δεν θα ήθελες να κάνουν σε εσένα.

 

Με το υπάρχον οικονομικό σύστημα, ο αποθηκευμένος οικονομικός πλούτος επαρκεί για την διαβίωση πολλών γενεών. Το γεγονός όμως ότι ο πλούτος αυτός είναι εικονικός και έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον των ανθρώπων, ενδέχεται ως οικονομική φούσκα να σκάσει ανά πάσα στιγμή.

Η εθελοντική εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας από τους ίδιους τους Έλληνες, κάνοντας χρήση των τεχνολογιών, σταδιακά θα επαρκεί για την διαβίωση του Έθνους πέραν των υπαρχόντων οικονομικών συστημάτων. Κάθε χρόνο θα γίνεται αποτίμηση επάρκειας της παραγωγής σε ενέργεια, σε τρόφιμα και σε είδη πρώτης ανάγκης και σε περίπτωση πλεονάσματος, θα μειώνονται οι ώρες εργασίας, ώστε να καταλήξουμε όλοι οι άνθρωποι να εργαζόμαστε σύμφωνα με την δική μας βούληση, έχοντας άφθονο χρόνο στην διάθεσή μας, τον οποίο θα αξιοποιούμε όπως εμείς θα επιθυμούμε.

Θέματα που δεν καλύπτονται από τους προαναφερθέντες αυτούς κανόνες, θα καλυφθούν χωριστά σε σχετικό έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες, με τους αμετάκλητους κανόνες και όρους του κατασχετηρίου εγγράφου, των οποίων η συμπύκνωση σε μια πρόταση θα ήταν “όλα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ “ΕΔΩ”