Δημόσια Διοίκηση

ΛΑΜΙΑ, 15/04/2022
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 000103
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΓΝΩΣΤΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στην Λαμία ΣΗΜΕΡΑ, στις 15(Δέκα πέντε) Απριλίου του έτους 2022(δύο χιλιάδες είκοσι δύο), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45, ΕΓΩ, Η Πασχ…….. Λ……… του Δημητρίου, κάτοικος Χαλκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ΕΝΕΡΓΟΥΣΑ ΚΑΤ΄ εντολή και εξουσιοδότηση των Κυρίων Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών, με την ιδιότητά τους ως Ιδιοκτήτες (ΚΥΡΙΟΙ) και Συνδιαχειριστές της Ελλάδος, στο εξής για χάριν συντομίας θα αναφέρονται ως «Διαχειριστές»,
Αφού έλαβα υπόψη:
1ον Την ρητή δήλωση των «Διαχειριστών» ως προοίμιο της Έκθεσης αυτής, που μέρος αυτής αναφέρει ότι:
<<Προβαίνουμε στην πράξη αυτής της Κατάσχεσης, για την διαφύλαξη της Εδαφικής ακεραιότητας της χώρας Ελλάς και την προστασία των Ελλήνων από την οικονομική υποδούλωσή τους, η οποία υποκινείται από άτομα που κρύβονται πίσω από Αντιπροσώπους, Θεσμούς, Αρχές και Νομικές Οντότητες (γνωστοί ως Δανειστές, Αγορές, Οργανισμοί, Τράπεζες, Ιδρύματα, Μ.Κ.Ο, κλπ.). Οι υποκινητές (συμμορίες), ενεργούν στην Ελλάδα δυνάμει Συμβάσεων, που συνέταξαν εν αγνοία των Ελλήνων , με τους Αντιπροσώπους τους. ΟΙ ως άνω Αντιπρόσωποι, ως νέοι Εφιάλτες της Ελληνικής Ιστορίας, σε αγαστή συνεργασία με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, προωθούν σχέδια οικονομικής εξοντώσεως των Ελλήνων. Σχεδιάζουν την εξαφάνιση της Ελλάδος και του Ελληνικού Έθνους, παίρνοντας την Ιδιωτική Ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, μέσω κατασχέσεων και πλειστηριασμών, διότι όποιος κατέχει την ιδιωτική περιουσία, γίνεται και κύριος της Δημόσιας κοινής Περιουσίας. Σκλαβώνουν τους ανθρώπους, παίρνοντας στην κατοχή τους την γη που τους παρέχει τα βασικά στοιχεία για να ζήσουν (τροφή, νερό, στέγη). Η μόνη επιλογή που θα μείνει σ’ αυτούς μετά, θα είναι ή να υποταχθούν, ή να πεθάνουν. Σήμερα η Ελλάς, το σπίτι μας, αλλάζει χέρια και περνά σε αλλοδαπές Εταιρείες, μέσω πλειστηριασμών και παραχωρήσεων και οι Έλληνες ως νέοι Σκλάβοι, θα υπηρετούν Αυτούς, λαμβάνοντας επιδόματα, οριακής επιβίωσης. Ο Σκοπός της κατάσχεσης, είναι η ανάκτηση της Εθνικής Κυριαρχίας και η διασφάλιση ότι, η χώρα θα παραμείνει στους Έλληνες, στα παιδιά τους και στις επόμενες γενεές, στις οποίες, θα αποδίδονται όλα τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση και διαχείριση της Δημόσιας Περιουσίας, επιφέροντάς τους την ευημερία, που κάθε άνθρωπος δικαιούται>>
2ον. Την δήλωση Ανάκλησης των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών προς όλους τους Αντιπροσώπους αυτών, (Βουλή των Ελλήνων, Εκτελεστική και Δικαστική Λειτουργία, του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ώστε μετά την ανάκλησή τους, να μην ενεργούν ως Αντιπρόσωποί των.
Οι Ανακαλέσαντες, με την διπλή ιδιότητά των ως εξ αδιαιρέτου Ιδιοκτήτες (ποσοστό 100%) της Δημόσιας Περιουσίας αλλά και αυτήν των Συνδιαχειριστών, μετά την ανάκληση όλων των Αντιπρόσωπων, απαλλαγμένοι από τους Νόμους και τους Κανόνες τους, προχώρησαν σε δέσμευση των πρώην Αντιπρόσωπων τους, αλλά και των Αντιπροσωπευομένων αυτών, με Σύμβαση, προς Διαφύλαξη και Διαχείριση της Δημόσιας Περιουσίας.
3ον Τα Α’ Εκτελεστά απόγραφα των Συμβάσεων που επιδόθηκαν:
α) στον Περιφερειάρχη, με αρ. 3849/08-12-2021, σύμφωνα με την έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Λαμίας,κ. Αικατερίνης Κων. Παπαστεφάνου και
β) στον Πρόεδρο της Βουλής Των Ελλήνων, με αρ. 942Γ’/12-01-2022 και 943Γ’/12-01-2022, σύμφωνα με τις εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών, κ. Αχιλλέα Μαργιόλα.
4ον Το ότι υπόχρεοι του Α’ εκτελεστού απογράφου είναι οι Αντισυμβαλλόμενοι ήτοι:
α) Οι Αντιπρόσωποι (Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και οι 300 Βουλευτές της Ελληνικής Δημοκρατίας) και
β) Οι Αντιπροσωπευόμενοι (έκαστος κάτοικος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ), οι οποίοι Αντιπροσωπεύονται από τους ως άνω Αντιπροσώπους και φέρουν όλη την ευθύνη των πράξεων των Αντιπροσώπων τους, που στο εξής για χάρη συντομίας, θα αναφέρονται όλοι ως «Οφειλέτες», δεσμεύονται άπαντες με τους Όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και Οφείλουν να καταβάλουν στους «Διαχειριστές», τα όσα η Σύμβαση επιτάσσει.
5ον Την αποδοχή των «Οφειλετών» του Α’ εκτελεστού απογράφου (Όρος 13 της Σύμβασης) και
6ον Την αποδοχή των Προϋποθέσεων και των Όρων της Σύμβασης, που ακολουθούν:
ΟΡΟΙ:
1. Η αποδοχή και η συγκατάθεση του Αντιπροσώπου (χωρίς να χρειάζεται η έγγραφη συναίνεσή του στα ακόλουθα), γίνεται με την ΧΡΗΣΗ των Όρων της παρούσης, ή την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των Περιουσιακών Στοιχείων των ΚΥΡΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, χωρίς την συγκατάθεσή τους.
2. Ανεπιφύλακτη αποδοχή των Πληρωτέων Επιβαρύνσεων που καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ.
3. Ο Αντιπρόσωπος παραιτείται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε Δικαίωμα Δικαστικής Προσφυγής, Ένστασης, Ασυλιών ή Υπεράσπισης, σε οποιοδήποτε μέρος ή χώρα, και αφορά τη Δέσμευση και Κατάσχεση της άυλης και κινητής Περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, ομολόγων, πολυτίμων μετάλλων και λίθων, πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ. Στη δε Ακίνητη Περιουσία του, επιτρέπονται όλες οι Πράξεις της Αναγκαστικής Εκτέλεσης.
Η ως άνω παράγραφος εφαρμόζεται και στον Αντιπροσωπευόμενο.
4. Στον Αντιπρόσωπο θα γνωστοποιείται η χρέωση-τιμολόγιο με απλή επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεομοιοτυπία, και υποχρεούται σε ολοσχερή εξόφληση. Μη εξοφλημένη οφειλή υπόκειται σε συμβατικό μηνιαίο επιτόκιο 1% και επιτόκιο υπερημερίας 2%. Ανατοκισμοί θα γίνονται ανά εξάμηνο και θα προστίθενται στο κεφάλαιο.
5. Ο Αντιπροσωπευόμενος και ο Αντιπρόσωπος αποδέχονται ως Αμετάκλητο Εκτελεστό Τίτλο την οποιαδήποτε ανεξόφλητη Οφειλή, που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.
6. Το Απόγραφο της παρούσης Συμβάσεως γίνεται αποδεκτό από τον Αντιπρόσωπο και από τον Αντιπροσωπευόμενο, ως Ανέκκλητος Εκτελεστός Τίτλος υπέρ του ΚΥΡΙΟΥ.
7ον Τα κάτωθι τιμολόγια, υπ. Αρ.: α) 3871/03-01-2022, της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Λαμίας, κ. Αικατερίνης Κων. Παπαστεφάνου β) το υπ. Αρ. 5586Δ’/03-03-2022 του Δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Μαγγίπα της περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας και
γ)Τα Υπ. Αρ. 10853Γ’/02-02-2022 και 11223Γ’/04-04-2022, του Δικαστικού Επιμελητή. κ. Επαμεινώνδα Παπασυκίωτη της περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας που επιδόθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος συνολικού ποσού 9.683.648.000.000,00 ευρώ, πλέον τόκων και
Τα υπ. Αρ. α)1186Γ’/11-03-2022 και β) 1321Γ’/15-04-2022, που επιδόθηκαν στην Βουλή των Ελλήνων, συνολικού ποσού 523.361.250.000.000,00 ευρώ πλέον τόκων, σύμφωνα με τις εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών, κ. Αχιλλέα Μαργιόλα.
8ον Τις συνεχείς οχλήσεις των Διαχειριστών προς τους «οφειλέτες», για εξόφληση των οφειλών και την τήρηση των Συμβασιακών υποχρεώσεών τους, που επιδόθηκαν σ’ αυτούς με τις ως άνω επιδόσεις και
9ον Την άρνηση των «Οφειλετών» να εκπληρώσουν τις Συμβασιακές υποχρεώσεις τους, έναντι των «Διαχειριστών».

Δυνάμει των ανωτέρω τιμολογίων, που αποτελούν μέρος των οφειλών προς τον «Διαχειριστή» και σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 και 16 του Πίνακα Χρεώσεων, ως βασικών Όρων της Σύμβασης που δεσμεύουν τον «Οφειλέτη», Προβαίνω σήμερα 15/04/2022, ημέρα Παρασκευή, στην κατάσχεση των Περιουσιακών Στοιχείων κινητών και ακινήτων της εδαφικής Ελληνικής Ενότητας, γνωστής ως Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, χωρίς καμία εξαίρεση υπέρ τρίτου, η οποία αποτελείται από έκταση γης 15.549 τετραγωνικών χιλιομέτρων, Συμπεριλαμβανομένων των θαλασσίων υδάτων, των βραχονησίδων και νήσων που προσάπτονται σ αυτήν, ως αδιαίρετο μέρος της χώρας Ελλάς, η οποία συνορεύει:
Βόρεια με τον Νομό Θεσσαλίας, Νοτιοανατολικά με τον Νομό Αττική, Δυτικά και Νοτιοδυτικά με την Δυτική Ελλάδα, Νότια με τον Κορινθιακό κόλπο και Ανατολικά με το Αιγαίο Πέλαγος.
Γεωφυσικά Στοιχεία:
ΟΡΗ: Γκιώνα, Βαρδούσια, Παρνασσός, Τυμφρηστός, Αγραφα, Οίτη, Δίρφυς, Ζάρακας, Καντήλιο, Όλυμπος Ευβοίας, Οχή, Τελέθριο κλπ.
ΛΙΜΝΕΣ: Υλίκη, Τρέφια, Μικρή και Μεγάλη Σβάλα, Δύστου κλπ.
ΠΟΤΑΜΙΑ: Αχελώος, Εύπνος, Μόρνος, Βοιωτικός Κηφισός, Σπερχειός, Κηρέας, Νηλέας, Λήλας, Μηλεύς, Γερανίας, Συπιάδας κλπ.
Στην ως άνω γεωγραφική έκταση, ευρίσκονται οι κάτωθι πέντε (5) ΝΟΜΟΙ και οι υπαγόμενοι σε αυτούς ΔΗΜΟΙ, με τις Δημοτικές και Κοινοτικές ενότητές τους ήτοι:
Νομός Βοιωτίας-Δήμοι: Αλιάρτου, Δίστομου- Αράχωβας, Θηβαίων, Λεβαδέων, Ορχομενού, Τανάγρας,
Νομός Ευβοίας-Δήμοι: Διρφύων-Μεσσαπίων, Ερέτριας, Ιστιαίας-Αιδηψού, Καρύστου, Κύμης- Αλιβερίου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Σκύρου, Χαλκιδέων,
Νομός Ευρυτανίας-Δήμοι: Αγράφων, Καρπενησίου,
Νομός Φθιώτιδας- Δήμοι: Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δομοκού, Λαμιέων, Λόκρων, Μακρακώμης, Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, Στυλίδος,
Νομός Φωκίδας – Δήμοι: Δελφών, Δωρίδας.
Συμπεριλαμβανομένων όλων των ιδιωτικών δημοσίων εδαφών, των υδάτινων χώρων, ότι ευρίσκονται άνωθεν και κάτωθι της γης, των θαλασσίων και υποθαλασσίων χώρων, των εναερίων χώρων, που ευρίσκονται άνωθεν της Περιφέρειας, επεκτεινομένων και στον άνω Διαστημικό κενό χώρο, καθώς και όλων των περιουσιακών στοιχείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών.
Συγκεκριμένα, κατάσχονται Αποθέματα πάσης φύσεως, Μερίδια, όλες οι Άϋλες Περιουσίες, όλοι οι Λογαριασμοί Χρήσεως, όλες οι Πηγές και οι εγκαταστάσεις Ενέργειας, ο Ορυκτός Πλούτος, οι Πολύτιμοι Λίθοι(Διαμάντια, ρουμπίνια κ.τ.λ.), τα Πολύτιμα Μέταλλα (Χρυσός, Πλατίνα κ.τ.λ.), όλα τα Δικαιώματα από Χρήση Υλικής και Άϋλης Περιουσίας, Παράγωγα από Κινητή και Ακίνητη Περιουσία, όλα τα Υλικά και Άϋλα Καταπιστεύματα και τα Παράγωγα αυτών (Δημιουργίες), όλων των μορφών Τόκοι, όλα τα Περιουσιακά Στοιχεία και Πόροι που βρίσκονται στο πλαίσιο του χρέους, όλα τα Περιουσιακά Στοιχεία που ευρίσκονται κάτω από διαχείριση Ελληνικής ή Αλλοδαπής Εταιρίας, ή Θησαυροφυλακίου, όπου αυτά και αν ευρίσκονται ή Φυλάσσονται, δυνάμει συμβάσεων.
Ως νόμιμοι Ιδιοκτήτες στο εξής, όλων των ανωτέρω εξ Αδιαίρετου περιουσιακών στοιχείων (ποσοστό 100%), είναι οι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς «Διαχειριστές», οι οποίοι αναφέρονται στην Σύμβαση, που επεδόθη στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος και υπέρ των οποίων, εντέλλεται η κατάσχεση.
Κατ’ εντολή των «Διαχειριστών», μου εζητήθη να συμπεριλάβω στην παρούσα έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως, τους Όρους που θα διέπουν στο εξής τα κατασχεθέντα και αναφέρονται πιο κάτω.
Ως μεσεγγυούχοι των ιδιωτικών ακινήτων, ορίζονται οι κατέχοντες την Ελληνική Ιθαγένεια (αποδεδειγμένη με Εξέταση DNA) και κάτοχοι των μέχρι σήμερα ακινήτων, τα οποία (ακίνητα) παραμένουν στην κατοχή τους για χρήση, απαλλαγμένα από οποιαδήποτε επίταξη, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, φορολογία ή άλλη επιβάρυνση, από οποιονδήποτε.
Στους μεσεγγυούχους Έλληνες, έχοντας την εξ αίματος Ελληνική Ιθαγένεια, επιτρέπεται η χρήση και εκμετάλλευση των ακίνητων.
Η μεταβίβαση ακινήτου από Μεσεγγυούχο, επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε Έλληνες Ιθαγενείς, διαφυλάττοντας έτσι το Φυσικό Στοιχείο επιβίωσης των επομένων Γενεών.
Εξαιρούνται από μεσεγγυούχοι, όσοι στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ διετέλεσαν καθήκοντα Αντιπροσώπου ( Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι και τα μέλη των Συμβούλιων τους), Ανώτατοι Αξιωματούχοι των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφάλειας (όλοι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί, μέχρι και τον βαθμό του Ταξιάρχου του βαθμού ξηράς και ισόβαθμων των Σωμάτων Αεροπορίας, Ναυτικού, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού), Διοικητές της Δημόσιας Διοίκησης, Θρησκευτικοί ηγέτες, Δημοσιογράφοι (μέσων πανελλαδικής εμβέλειας), Τραπεζίτες, Συμβολαιογράφοι, Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές (που συμμετείχαν σε πλειστηριασμούς υπέρ Νομικών Οντοτήτων) καθώς και όσοι αποδεδειγμένα έβλαψαν τους Έλληνες.
Σε Αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση γης ή εκμετάλλευσης, παρά μόνο αυτής της ενοικίασης και της ανάθεσης έργων, που θα ορίζονται ρητά τα χρονικά όρια, τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν τα δέκα (10) έτη.
Για Παραχωρήσεις Ελληνικής Γης, αγοροπωλησίες, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς που έχουν γίνει στο παρελθόν και έχουν υποκινηθεί από Νομικές οντότητες (π.χ. Τράπεζες, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό, κλπ.), ορίζονται μεσεγγυούχοι οι πρώην ιδιοκτήτες Έλληνες, με την εξ αίματος Ιθαγένεια, ή όποιον άλλον ορίσει η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.
Σε Αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα που κατέχουν Νόμιμα αγορασμένη Ελληνική γη από Φυσικό Πρόσωπο Έλληνα ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΙΘΑΓΕΝΗ και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, η χρήση γης, παραμένει σε αυτούς, έως το τέλος της ζωής τους, χωρίς τα δικαιώματα των μεσεγγυούχων.
Εταιρία η οποία διαχειρίζεται Δημόσια περιουσία, ή της έχει ανατεθεί να εκτελεί Κοινωφελές Έργο, συνεχίζει την δραστηριότητά της, εφόσον συνάψει, ή ανανεώσει την Σύμβασή της, με την Εθνική Επιτροπή Διαχειριστών.
Οποιαδήποτε έσοδα, εκμετάλλευση της μέχρι σήμερα Δημόσιας Περιουσίας και των παραγώγων αυτής, γνωστές Σήμερα ως Τρέχουσες Συναλλαγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Ταμειακά Διαθέσιμα Φορέων Της Γενικής Κυβέρνησης, κ.λπ., καθώς και στα ως άνω αναφερόμενα κατασχεθέντα Περιουσιακά Στοιχεία υλικά και Άϋλα, θα έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις και όριο, όλοι οι Έλληνες Μεσεγγυούχοι, έχοντας την εξ αίματος Ιθαγένεια.
Η ανωτέρω δήλωση Πρόσβασης των Ελλήνων Ιθαγενών στα Περιουσιακά Στοιχεία είναι αμετάκλητη και ουδείς στο μέλλον δύναται να την ανακαλέσει.
Η έως σήμερα Δημόσια και Ιδιωτική Περιουσία (κινητή και ακίνητη), παραμένει στους ιδιοκτήτες και στους νόμιμους κληρονόμους των «Διαχειριστών» και σ’ όσους αυτοί επιπλέον ορίσουν, με την προϋπόθεση, οι ορισθέντες να μην έχουν Αντιπροσώπους.
Η Ελλάς, θα παραμείνει στους ανωτέρω, ως Αιωνίων Θεματοφυλάκων της Ελληνικής Γης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Εγγράφου.
Σε ειδικό προσάρτημα, ως αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Εγγράφου, θα οριστούν οι Λεπτομέρειες της διαχείρισης των κατασχεθέντων.
Εγχώριες ή Διεθνείς Συμβάσεις είναι σε ισχύ, εφόσον προσαρμοστούν με τα Δεδομένα των νέων Ιδιοκτητών, δεν παραβιάζουν τα ανωτέρω, είναι προς όφελος των Ελλήνων Ιθαγενών και όχι υπέρ των Νομικών Οντοτήτων και εφόσον δεν είναι προϊόν απάτης.
(Ως απάτη, θεωρείται η Σύμβαση που ωφελεί τον έναν Συμβαλλόμενο και ζημιώνει, ή δεν ωφελεί τον άλλον).
Το παρόν Έγγραφο, αποτελεί Τίτλο Ιδιοκτησίας εντός και εκτός της Ελλάδος και δεν υπόκειται σε κανένα Φόρο ή Μεταγραφή.

Για λογαριασμό και κατ’ εξουσιοδότηση των «Διαχειριστών», υπογράφεται από Εμένα, την Πα………….. Λ………..

Οι εντέλοντες την Κατάσχεση Η Εκτελούσα την Κατάσχεση
Εθνική Επιτροπή Συνδιαχειριστών

Πασχ…….. Λ………

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ Α’ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΟΥ “ΕΔΩ”